• PROJEKTOWANIE:

Zajmujemy się projektowaniem obiektów budowlanych w każdej skali, począwszy od prostych konstrukcji, aż do skomplikowanych rozwiązań inżynierskich. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowanych i drewnianych; nowoczesnych form architektonicznych, jaki i obiektów zabytkowych.

W procesie projektowania duży nacisk kładziemy na optymalizacje rozwiązań konstrukcyjnych uwzględniając ich prostotę, zużycie materiału czy nakład robocizny. Przed przystąpieniem do pracy staramy się dokładnie określić założenia projektowe, wytyczne inwestora oraz zalecenia przyszłego wykonawcy.

 • OPINIE TECHNICZNE:

W ramach naszej działalności wykonujemy opinie techniczne konstrukcji wszelkich obiektów budowlanych. Opracowania te wykonuje się każdorazowo przypadku przebudowy, rozbudowy bądź nadbudowy istniejącego już obiektu budowlanego, w celu określenia jego stanu technicznego.

Opinie techniczne wykonuje się również, jako samodzielne opracowanie w przypadku niepokojącego stanu technicznego budynku (konstrukcji) lub w celu określenia możliwości jego modernizacji i dalszej eksploatacji.

 • PROJEKTY NAPRAWCZE:

Opracowanie mające na celu doprowadzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów obiektów budowlanych do stanu, w którym możliwa jest jego bezpieczna dalsza eksploatacja. Rozwiązane to stosowane jest z reguły przy projektach przebudowy bądź rozbudowy istniejących obiektów lub w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku wystąpienia błędów wykonawczych na budowie.

 • NADZÓR AUTORSKI:

Na życzenie inwestora prowadzimy Nadzór autorski na budowie. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno My jak i Inwestor mamy pewność, że zaprojektowana przez nas konstrukcja została wykonana poprawnie i zgodnie z dokumentacją  techniczną. Dodatkowym plusem jest to, że mając nadzór nad wszystkimi etapami prac budowlanych, wszelkie zmiany i uproszczenia jesteśmy w stanie wykonywać na bieżąco.

 • KIEROWANIE BUDOWĄ:

Na każdej budowie musi być osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi. Prawo nie przewiduje taryfy ulgowej dla żadnych obiektów. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Nie jest to lista zamknięta, kolejne obowiązki wynikają zarówno z innych artykułów Prawa budowlanego jak i innych przepisów.

Jako przykładowe obowiązki ustawa PB wymienia:

  • prowadzenie dokumentacji budowy;
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • NADZÓR INWESTORSKI:

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie, jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy i wykonawcą.

 • PRZEGLĄDY OKRESOWE:

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, zobowiązując ich do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków.

Zajmujemy się wykonywaniem kontroli takich jak: półroczna, roczna i pięcioletnia; lub w sytuacji uszkodzenia albo zagrożenia obiektu spowodowanego siłami natury lub człowieka. Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Każdorazowo z wykonanego przeglądu technicznego sporządzany jest protokół, który wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

 

 Inwestorom oferujemy autorskie pomysły i wiedzę techniczną